نظرات مشورتی قانون مجازات اسلامی 92

نظريه شماره 1466/92/7- 6/8/92

749-1/186-92

نظريه مشورتي:

   با توجه به اينكه در ماده 97 قانون مجازات اسلامي 1392 قيد شده است كه عفو عمومي اجراي مجازات را موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي گردد و ماده 98 نيز بلافاصله در تكميل آن حكم، بر اين موضوع تأكيد مي نمايد، لذا به قرينه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومي است و عفو پيش بيني شده در تبصره 3 ماده 25 كه در كنار آزادي مشروط قيد شده است، شامل عفو خصوصي محكومين است.
 
سوال
با عنايت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 كه درعفو از تاريخ عفو تا انقضاء.مواعد مشروحه محكوميت را داراي آثار تبعي دانسته ليكن ماده 98 همان قانون عفو را زايل كنندهآثار محكوميت دانسته آيا از تاريخ عفو هيچگونه اثري بر محكوميت مترتب نيست و گواهي عدمسوء پيشينه بايد صادر گردد يا اينكه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداري ازعفو آثار تبعيمحكوميت تا انقضاء موارد مذكوره به قوت خود باقيست
 
نظريه شماره 1524/92/7-13/8/92

797-1/186-92

نظريه مشورتي :

  با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و ماده 36 همان قانون كه مقرر مي­دارد جرم كلاهبرداري بيش از يك ميليارد ريال (000/000/1000) مشمول مرور زمان نمي شود، بنابراين در فرض سؤال كه مبلغ موضوع كلاهبرداري كمتر از يك ميليارد ريال مي باشد، مشمول مرورزمان خواهد بود.
 
سوال:
آيا مقصود مقنن از بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي( مصوب 1/2/92) در باب مرورزمان اين است كه كلاهبرداري چنانچه مبلغ آن كمتر از يك ميليارد ريال باشد مشمول مقررات مرورزمان مي شود يا خير.

نظريه شماره 1142/92/7 - 14/8/92

1194-1/186-92

نظريه مشورتي:
1- با توجّه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392 ممنوعيت تعويق صدور حكم ونيز تعليق اجراي مجازات صرفاً شامل " قاچاق عمده مشروبات الكلي" يعني وارد كردن مشروبات الكلي به طور عمده به كشور ايران يا خارج كردن آن از كشور است وبه جرايم حمل ونگهداري مشروبات الكلي در داخل كشور تسّري ندارد. لذا با عنايت به مغايرت بند مذكور با تبصره ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1387، توجهاً به ماده 728 قانون مجازات اسلامي 1392، بايد طبق قانون مؤخرالتصويب كه ناسخ قسمت هاي مغاير قانون مقدم است وآخرين اراده مقنن مي باشد،عمل شود. به عبارت ديگر طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامي 1392، بند ت ماده 47اين قانون، مقررات تبصره 3ماده 703قانون مجازات اسلامي مصوب 1387را در حدّ مغايرت نسخ نموده است.- تعزير مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامي 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همين قانون به  ماده 614 قانون مجازات اسلامي 1375 فقط شامل مواردي مي شود كه ضرب وجرح عمدي منتهي  به آثار مندرج در اين ماده يعني "نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضاء يا مرض دائمي  يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل گردد" ويا مشمول تبصره آن باشد، بنابراين  صدمه اي كه صرفاً‌ موجب تغيير رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون آنكه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزير مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامي 1375 نيست وبه طور كلي با تصويب  قانون مجازات اسلامي 1392 ، جنايات عمدي غير قابل قصاص در صورتي قابل تعزير است كه ا ز مصاديق ماده 614 قانون مجازات اسلامي 1375 ويا تبصره آن باشد( اصل قانوني بودن جرم ومجازات  وتفسير مضيق قوانين جزايي هم مؤيد اين نظريه مي باشد)
 
 
سوال:
آيا نگهداري وموارد ديگرغير قاچاق درمورد مشروبات الكلي قابل تعليق مي باشد ياخير؟
درجراحات عمدي كه منجر به شكستگي استخوان با نقص عضو وغيره نشده و از امثالهم نيزاستفاده نشده چه مجازاتي بايد درنظر گرفت ومجازات درنظر گرفته شده جزكدام هشت درجه تصريح شده ميباشد و آيا درمورد مذكور فقد عنصرقانوني نداريم.

امروز پنج شنبه 02 آبان 1398 7:47 ق.ظ