شعبه های دادگاه انتظامی


دادگاه انتظامی کانون وکلا


رئیس محترم شعبه اول دادگاه انتظامی

سیدنصرت الله اشرفی

دادرس شعبه اول دادگاه : سلطانعلی شجاع

دادرس شعبه اول دادگاه : عبدالله اسمی پور گراوند

رئیس محترم شعبه دوم دادگاه انتظامی

حمید سراجی پور

دادرس شعبه دوم دادگاه: حاتم عباسی راد

دادرس شعبه دوم دادگاه : شیدا عطار زاده

رئیس محترم شعبه سوم دادگاه انتظامی

اسد الله ناصری کریموند

دادرس شعبه سوم دادگاه : سید بهروز حسینی

دادرس شعبه سوم دادگاه :بهنام جلیلیان

رئیس محترم شعبه چهارم دادگاه انتظامی

محمد امین درویش

دادرس شعبه چهارم دادگاه: حمید محمدی

دادرس شعبه چهارم دادگاه : افشین زنگنه

رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه انتظامی

سید یوسف رضوی

دادرس شعبه پنجم دادگاه : آرش مستعدی

دادرس شعبه پنجم دادگاه :یعقوب ایمری اسکندری

امروز چهارشنبه 29 آبان 1398 4:06 ب.ظ