آیین نامه ی کمیسیون زنان کانون وکلای دادگستری استان خوزستان

ماده 1:نام:
کمیسیون زنان کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در مواد آتی به اختصار کمیسیون نامیده می شود.

ماده2:محدوده ی جغرافیایی فعالیت:
محدوده ی فعالیت ،با توجه به نداشتن محدودیت جفرافیاییِ فعالیت وکلای دادگستری، در سراسر کشور می باشد.

ماده3:اهداف:
کمیسیون برای نیل به موارد زیرهمسو با نهادهای ملی و بین المللی فعال در حوزه ی حقوق زنان همیاری و کوشش مستمرمی نماید:
1- نهادینه کردن مشارکت همه جانبه ی بانوان وکیل دراموراجتماعی و مدنی
2- ایجاد هم گرایی و هم یاری بین زنانِ وکیل
3- حضورفعال زنان در محافل داخلی و بین المللی با رعایت قوانین موضوعه
4- ارتقاء جایگاه زنان در خانواده و جامعه
5-نقد و بررسی قوانین موضوعه در حقوق زنان در جهت بهبود وضعیت زنان و دست یابی به حقوق واقعی آن ها
6- حضور زنان در توسعه ی پایدار کشور وپشتیبانی از حرکت های اجتماعی و مدنی آنان


ماده4:شرایط عضویت:
اعضای کمیسیون ها و کمیته های زیرمجموعه ی آن از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری خوزستان و دارای التزام عملی به قانون اساسی کشور می باشند.

ماده 5:ارکان کمیسیون:
1-رئیس
2-نایب رئیس
3-دبیر
4-شورای مرکزی
5-بازرسان
6-کمیته ها
7-نمایندگان کمیسیون در سایر کمیسیون های کانون وکلای دادگستری

شورای مرکزی:
ماده6:شورای مرکزی تشکیل شده از 17 وکیلِ زن به انتخاب اعضای هیئت مدیره ی کانون وکلاء پس از فراخوان می باشد که برای مدت دو سال انتخاب می شوند و دارای صلاحیت های زیرمی باشد:
1-تدوین سیاست ها و راهبردهای کلی کمیسیون در چارچوب اهداف مندرج در آیین نامه
2-پیشنهاد پذیرش عضو جایگزین به هیئت مدیره ی کانون در صورت انصراف ، فوت ، عدم حضورعضو کنونی بیش از 4 جلسه متناوب یا متوالی ،عدم فعالیت یا نقض مقررات آیین نامه
4- تغییر در مفاد آیین نامه ی کمیسیون
5-بررسی گزارش کمیته ها
6- بررسی بیلان و ارزیابی کار کمیسیون در راستای اهداف پیش بینی شده و خط مشی کلی کمیسیون
7-تصویب نهایی مصوبه های کمیته ها و ترتیب طرح آن ها در هیئت مدیره ی کانون
تبصره:تغییرات در مفاد آیین نامه می بایست به تأیید و تصویب نهایی هیئت مدیره ی کانون وکلاء برسد.
ماده 7: جلسه های شورای مرکزی هردو هفته یک باربا حضور نصف به علاوه ی یک اعضاء رسمیت می یابد. مصوبه ها با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر تصویب می شوند.
ماده 8:جلسه های شورای مرکزی خارج از زمان بندی پیش بینی شده بنا به ضرورت و تصمیم رئیس کمیسیون در موارد زیر برگزار خواهد شد:
1-نیاز به تغییرات فوری درآیین نامه
2-تصویب برنامه های ضروری و فوری اجرایی و یا مصوبه های ضروری و فوری در سایر کمیته ها
3-نیاز به تصمیم گیری فوری در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت شورای مرکزی است.

ماده9:کمیسیون دارای هیئت رئیسه ترکیب یافته از رئیس،نایب رئیس و دبیر است.
تبصره: مقررات بند 2 ماده 6 در مورد رئیس،نایب رئیس و دبیر کمیسیون نیز جاری خواهد شد.

ماده10:رئیس کمیسیون به صورت دوره ای هر دو سال یک بار ازبین اعضای شورای مرکزی کمیسیون به پیشنهاد اعضا وتأیید و تصویب هیئت مدیره انتخاب می گردد و وظایف آن به شرح زیر است:
1-اجرای مصوبه های کمیسیون
2-مدیریت جلسه های کمیسیون
3-انعکاس خبرها و سخنگویی کمیسیون
4-نظارت بر روند تشکیل کمیته ها و انجام وظایف مربوط به آن
5-برنامه ریزی دیدارها و تعامل با کمیسیون های کانون های وکلای سراسر کشور، نهادها ،تشکل ها وشخصیت های همسو
6-نظارت بر فعالیت دبیر کمیسیون
تبصره:سخنگو می تواند عضو دیگری ازشورای مرکزی باشد که با رأی مخفی اعضای حاضرانتخاب می شود.

ماده11:نایب رئیس کمیسیون به صورت دوره ای هر دو سال یک بار ازبین اعضای شورای مرکزی کمیسیون با رأی اکثریت نسبی انتخاب می گردد و درزمان غیبت رئیس ،جانشین وی ودارای همان صلاحیت ها است.

ماده12:دبیر کمیسیون از بین اعضای شورای مرکزی با رأی مخفی برای مدت دو سال انتخاب می شود.وظایف دبیر کمیسیون به شرح زیر است:
1-تنظیم دستور جلسه ها بر اساس مصوبه های هیئت رئیسه
2-تهیه ی صورت جلسه ها و تأیید و امضاء آن ها توسط اعضاء
3-پی گیری اجرای مصوبه های کمیته ها و ارائه ی گزارش در جلسه های شورای مرکزی

ماده13:دبیرخانه ی کمیسیون،مکان دائمی کمیسیون واقع در کانون وکلاء است که نشست های کمیسیون در آن جا برگزار می شود و همه ی اسناد و مدارک کمیسیون در آن جا نگهداری می شود.
تبصره1:دبیر کمیسیون،رئیس دبیرخانه است و مسئولیت نگهداری اسناد و صورت جلسه ها به عهده ی اوست.
تبصره2:هزینه های جاری کمیسیون به عهده ی کانون وکلاء است و درآمدهای حاصله از محل برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کمیسیون به حساب کانون وکلاء واریز خواهدشد.
تبصره 3:مکان برگزاری جلسه ها در صورت تعطیلی کانون و بنا به ضرورتِ تشکیل جلسه می تواند ،دفتروکالت یکی از اعضای شورای مرکزی باشد.
ماده14:شورای مرکزی یک یا چند بازرس از بین اعضای شورا با رأی مخفی، برای مدت یک سال انتخاب می کند و انتخاب دوباره ی آنان مانعی نخواهد داشت. وظایف بازرسان به شرح زیر است:
1-اعلام تخلف اعضای کمیسیون اعم ازاعضای شورای مرکزی و اعضای کمیته ها از مفاد آیین نامه و افشای اخبارو مکاتبه های محرمانه ی جلسه ها ی کمیسیون ، به شورای مرکزی
2-نظارت بر شیوه ی اداره ی کمیسیون و عمل کرد هیئت رئیسه
3-اظهار نظر در خصوص گزارش عملکرد کمیسیون و کمیته های آن
4-ارائه ی گزارش سالیانه از نتیجه ی بررسی ها به شورای مرکزی
تبصره:گزارش بازرسان به صورت واحد ارائه خواهد شد ولی در صورت اختلاف نظر،مورد اختلاف با دلیل آن در گزارش درج می شود.

ماده15:بازرسان در جلسه ی رسیدگی به تخلف حق حضور دارند ولی حق رأی ندارند.

ماده16:اظهارنظر و گزارش بازرسان می بایست دست کم، یک هفته قبل از تشکیل جلسه ی شورای مرکزی به دبیر شورا ارائه گردیده و در دبیرخانه ی شورا در دسترس اعضای شورا باشد.

ماده17:عضوی که تخلف وی به شورا اعلام شود و رسیدگی به تخلف او در دستور کار شورا قرار گیرد ،می بایست ازطریق دبیر شورا به جلسه ی مربوط دعوت شود. در این صورت عدم حضوروی مانع تشکیل جلسه نخواهد شد.

ماده18:شورای مرکزی به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف کمیته های زیر را تشکیل می دهد:

1-کمیته ی توانمندسازی زنان
2-کمیته ی ارتباط و تعامل
3-کمیته ی حمایت
4-کمیته ی آموزش و پژوهش
5-کمیته ی تطبیق و ارزیابی
6-کمیته ی رفع تبعیض و خشونت علیه زنان
7-کمیته ی پشتیبانی – مالی
8-کمیته ی اطلاع رسانی
9-کمیته ی انتشارات
تبصره1:کمیسیون دارای یک نماینده از میان اعضای شورای مرکزی در کمیسیون پارلمانی کانون وکلا می باشد.فعالیت کمیته های موازی با کمیسیون های کانون با هماهنگی و موافقت کمیسیون ها صورت خواهدگرفت .شورا می تواند حسب شرایط به ادغام یا انحلال یا ایجاد کمیته ها اقدام نماید.
تبصره2:تعداد اعضای هر کمیته به استثنای کمیته ی پشتیبانی-مالی، دستِ کم ،ده وکیل از بین وکلای عضو کانون وکلای خوزستان می باشد وبه جز اعضای شورای مرکزی، هیچ وکیلی نمی تواند در بیش از یک کمیته عضوباشد.
تبصره3:آیین نامه ی فعالیت کمیته ها تا یک ماه پس از تشکیل ،تنظیم و به شورای مرکزی جهت تصویب ارائه می شود.هرگونه تغییرات بعدی در آیین نامه به همین ترتیب به تصویب خواهد رسید.

تبصره4:دبیر هر کمیته توسط شورای مرکزی، از بین اعضای شورا انتخاب می شود.
تبصره 5:کمیته ها ملزم به برگزاری جلسه در هر دوهفته یک بار وارائه ی گزارش به شورای مرکزی کمیسیون می باشند.

ماده19: نماینده ی پارلمانی کمیسیون به بررسی و تطبیق موردی قوانین و مقررات داخلی و بین المللی راجع به حقوق زنان پرداخته و حسب مورد ، طرح پیشنهادی خود را به شورای مرکزی اعلام تا پس از تصویب شورای مرکزی ،موافقت ریاست کمیسیون پارلمانی وهیئت مدیره ی کانون وکلاء، جهت پیشنهاد به فراکسیون زنان در پارلمان ارائه گردد.
تبصره:کمیته می تواند از نظرتخصصی اساتید دانشگاه ،مشاورین، کارشناسان و سایر اشخاص و نهادهای دولتی و غیردولتیِ فعال در حوزه ی حقوق زنان استفاده نماید.

ماده20:کمیته ی توانمندسازی زنان در موارد زیر کوشش مستمر می نماید. گزارش و پیشنهادهای خود را به شورای مرکزی کمیسیون ارائه می دهد.
1- حساس نمودن نظام های تصمیم گیرنده و سیاستگذارحکومتی به ضرورت برابری فرصت ها ، امکانات و عدالت جنسیتی براساس استانداردهای ملی و جهانی در مورد جایگاه زنان
2-ایجاد تمرکز و توجه به توسعه ی مشارکت اجتماعی ، اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی زنان و رفع موانع حضور آنان در توسعه ی پایدار کشور
3-به چالش کشاندن و تغییر در باورها و ساختارهای تقویت کننده ی نابرابری جنسیتیِ برخلاف موازین عدل و انصاف

ماده21:کمیته ی ارتباط و تعامل ،فراهم نمودن زمینه ی ارتباط و تعامل با سایر سازمان ها ،ارگان ها،نهادها ،گروه ها ،تشکل هاوشخصیت های دولتی و غیر دولتی را جهت پیشبرد اهداف کمیسیون بر عهده دارد.

ماده22:کمیته ی حمایت ،مکاتبه های حاوی ادعای نقض حقوق زنان وکیل و نیزنقض موردی یا گسترده ی حقوق زنان را به صورت محرمانه بررسی می نماید، نتیجه و پیشنهادهای مقتضی را به شورای مرکزی گزارش می دهد.

ماده23:کمیته ی آموزش وظیفه ی سیاست گذاری و تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی جهت ارتقاءسطح علمی وآموزش حرفه ای زنان وکیل با تعیین نیازها و اولویت های آموزشی بر عهده دارد. این کمیته می تواند با سایر ارگان ها ،نهادهای دولتی و غیر دولتی و تشکل های قانونی فعال در حوزه ی زنان همکاری آموزشی داشته باشد.و در صورت امکان اقدام به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری نماید.

ماده24:کمیته ی تطبیق و ارزیابی وظیفه ی تطبیق مصوبه های کمیسیون با قوانین و مقررات داخلی و بین المللیِ به رسمیت شناخته شده و ارزیابی اعضای پیشنهادی به کمیته ها و شورای مرکزی را بر اساس شاخصه های تخصص و تجربه بر عهده دارد.

ماده25:کمیته ی رفع تبعیض و خشونت علیه زنان برای رفع نابرابری های قانونی و اجرای درست قوانین حامی حقوق زنان فعالیت می نماید و به جستجو ودریافت اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان و ارائه ی گزارش ویژه ازعوامل و نتایج خشونت علیه زنان می پردازد و پیشنهادها ی مقتضی را به شورای مرکزی کمیسیون می پردازد.

ماده26:کمیته ی پشتیبانی-مالی وظیفه ی هماهنگی جهت رفع نیازمندی ها ، انجام تمام امور مالی و اداری مربوط به کمیسیون و تهیه ی گزارش های مالی-اداری لازم را بر عهده دارد.

ماده27:وظایف کمیته ی اطلاع رسانی به شرح زیر است:
1-اطلاع رسانیِ برگزاری نشست ها ، همایش ها، کنفرانس های کمیسیون و اداره ی آن ها
2-صدور هرگونه آگهی ، پاسخ و بیانیه مبنی بر اعلام مواضع کمیسیون در موارد مقتضی
3-تهیه ی گزارش تصویری و یا فیلمبرداری از نشست ها و مراسم های کمیسیون در صورت لزوم
4-ارتباط با رسانه ها و خبرنگاران جهت انعکاس اخبار کمیسیون و پاسخ به پرسش های مراجعه کنندگان به کمیسیون
5-رصد و تحلیل اخبار و روایدادهای روز مرتبط با موضوع فعالیت کمیسیون و تهیه ی بولتن
6-فراهم آوردن امکان حضور نهادها و شخصیت های دولتی و غیر دولتی درمراسم های کمیسیون

ماده28: کمیته ی انتشارات از طریق نشریه ی مستقل کمیسیون زنان،سامانه و وسایل ارتباط جمعی دیگر نسبت به نشر داده های کمیسیون اقدام می نماید.

ماده29:چنان چه هرگونه اقدام کمیسیون نیاز به تصویب هیئت مدیره ی کانون وکلاء و کسب مجوز از سایر مراجع صلاحیت دارِقانونی داشته باشد، نسبت به آن اقدام خواهد شد.

این آیین نامه در29 ماده در تاریخ21/08/96 به تصویب شورای مرکزی کمیسیون و در تاریخ 04/09/96 به تصویب نهایی هییت مدیره ی کانون وکلا رسید.امروز آدینه 29 شهریور 1398 6:12 ق.ظ