طرح ها و لوایح - ابلاغ راهنماي صدور مجوز سقط درماني و مصاديق آن

ابلاغ راهنماي صدور مجوز سقط درماني و مصاديق آن
 

راهنماي صدور مجوز سقط درماني و مصاديق آن از سوي معاون پزشکي و آزمايشگاهي سازمان پزشکي قانوني کشور، ابلاغ شد.
دکتر اميرحسين مهدوي راهنماي صدور مجوز سقط درماني و فهرست مصاديق انديکاسيون (ناهنجاري‌هاي جنيني که مشمول مجوز سقط درماني مي شوند) سقط درماني را ابلاغ کرد
1- بررسي مدارک جهت صدور يا عدم صدور مجوز سقط جنين درماني بايد توسط پزشک کارشناس پزشکي قانوني انجام گيرد.
2- طبق رويه جاري سازمان قبل از تشکيل پرونده جهت صدور مجوز سقط جنين درماني، مدارک و مستندات توسط پزشک کارشناس بررسي شده، در صورتي که در اين بررسي اوليه احراز شود نامبرده فاقد يک يا چند شرط از شرايط لازم براي صدور مجوز سقط جنين درماني است، پرونده تشکيل نمي‌شود.
3- در تشکيل پرونده به موارد ذيل توجه شود:
الف- اخذ رضايت کتبي از مادر (امضاء و اثر انگشت) و ضبط در پرونده
ب- ضبط تصوير اوراق هويتي معتبر در پرونده
ج- ضبط اصل يا تصوير برابر اصل مدارک پزشکي مورد استناد در پرونده.
4- در گواهي پزشکي قانوني (مجوز سقط صادره) بايد موارد زير درج شده باشد:
اسکن تصوير چهره مادر، مشخصات هويتي مادر، تاريخ صدور گواهي، شماره‌نامه يا پرونده، اشاره به نوع ناهنجاري جنين يا بيماري مادر بر اساس موازين علمي، سن بارداري بر اساس سونوگرافي و در انتهاي گواهي امضاء رئيس مرکز يا جانشين او.
5- چنانچه مادر مبتلا به بيماري رواني باشد در صورتي که داراي اهليت (بالغ، عاقل، رشيد) باشد رضايت کتبي از خود مادر اخذ مي‌شود در غير اين صورت نياز به اخذ رضايت کتبي از ولي او يا قيم قانوني يا نامه مرجع قضايي است.
6- بهترين زمان سونوگرافي جهت تعيين سن حاملگي 8 تا 9 هفتگي است. در اولويت بعدي بالاي 11 هفتگي است. اگر کسي دو يا چند گزارش معتبر سونوگرافي داشته باشد که سن جنين را متفاوت گزارش کرده بودند سونوگرافي که نزديک ترين زمان به 10 هفته، معتبرتر است.
7- در بررسي سن جنين علاوه بر گزارش سونوگرافي و مقايسه با سونوگرافي‌هاي قبلي (در صورت وجود داشتن) به تطابق آن با معاينه جسماني مادر نيز توجه شود. در تعيين سن به تاريخ سونوگرافي و معيار مورد استفاده در تعيين سن دقت گردد. براي نمونه تعيين سن بر اساس HC (دور سر) و BPD (قطر بين آهيانه‌اي) در جنين هيدروسفال، تعيين سن بر اساس AC (دور شکم) در کيست‌هاي شکمي و تعيين سن بر اساس FL (طول فمور) در جنين مبتلا به آکندروپلازي، منجر به اشتباهات فاحش در تصميم‌گيري خواهد شد.
8- در صورت تشخيص کارشناس پزشکي قانوني بسته به مورد، جهت تشخيص سن يا ناهنجاري جنيني، تکرار سونوگرافي توسط سونولوژيست معتبر بلامانع است.
9- ضايعات قلبي که با سونوگرافي تشخيص داده شده اند، ترجيحا با اکو تاييد شود. در مواردي که امکان اکو نيست بايد توسط مراکز معتبر سونوگرافي (حداقل يک مرکز) تاييد شود.
10- در مواردي که در سونوگرافي فقط " NT افزايش يافته" يا " کيستيک هيگروما" گزارش شود لازم است جهت تشخيص قطعي به پزشک معالج ارجاع گردد تا اقدامات تشخيصي قطعي (آزمايشات ژنتيکي و يا سونوگرافي سطح بالا) انجام شود.
11- تست غربالگري (Screening Test) مثبت، تشخيص قطعي محسوب نمي‌شود و نشانه ريسک بالاي ابتلاي جنين به برخي ناهنجاري‌ها از جمله تريزومي 21 و NTD (نقائص لوله عصبي) است؛ جهت تشخيص قطعي نياز به انجام بررسي‌هاي تکميلي توسط پزشک معالج است.
12- گزارش‌هاي مراکز ژنتيک بايد مهر پزشک داشته باشد (ممهور به مهر پزشک باشد).
13- اعلام نقايص ژنتيکي بر اساس آزمايش ژنتيکي يا آنزيمي، قطعي محسوب مي‌شود و نياز به تکرار نيست.
14- گزارش soft marker در سونوگرافي حتي به تعداد زياد در ارگان هاي مختلف، انديکاسيون سقط ندارد مگر اينکه همراه با بيماري‌هاي ژنتيکي و يا آنومالي‌هاي سونوگرافيک موجود در ليست باشد.
15- در مواردي که تشخيص ناهنجاري قطعي نيست يا ناهنجاري minor (مانند کوچک بودن بيني يا ديده نشدن آن) گزارش شده است، مادر بايد تحت نظر پزشک معالج باشد تا در صورت رسيدن به تشخيص قطعي مبني بر وجود ناهنجاري مشمول ماده واحد سقط و انديکاسيون‌هاي موجود در ليست، قبل از 19 هفتگي به پزشکي قانوني ارجاع و موضوع بررسي شود.
16- در موارد مواجهه با اشعه، مصرف داروهاي تراتوژن ابتلا به برخي بيماري‌هاي عفوني مانند ابتلا به آبله مرغان، سرخجه، CMV توصيه مي‌گردد مادر تحت نظر پزشک معالج قرار گرفته، مراقبت و درمان‌هاي متناسب و مورد نياز را در صورت لزوم دريافت کند. در صورت بروز ناهنجاري در جنين قبل از 19 هفتگي به پزشکي قانوني ارجاع و موضوع بررسي شود.
17- در موارد وابسته به کروموزوم X مغلوب، مثل دوشن و هموفيلي، جنسيت جنين بايد توسط مراکز ژنتيک مشخص گردد، اگر جنسيت جنين اعلام نشده بود از مرکز ژنتيک مربوطه جنس جنين استعلام شود.
18- تشخيص سندرم‌هاي دوران بارداري مانند سندرم داون و ساير تريزومي‌ها (13 و 18) با روش سيتوژنتيک (کاريوتايپ) است. در مواردي که آزمايش مثبت ارائه شده يک (Rapid Test) باشد لازم است با روش سيتوژنتيک (کاريوتايپ) يا حداقل با يک نوع Rapid Test ديگر تاييد شود.
تبصره: در حال حاضر Rapid Test شامل انجام آزمايش‌هاي ژنتيک با روش QF-PCR و يا FISH و يا MLPA مي‌باشد.
19- چنانچه آزمايشگاه ژنتيک در کاريوتايپ مايع آمينون، موزائيسم گزارش نمايد براي تصميم‌گيري جهت صدور مجوز سقط توجه به چند نکته لازم است:
الف- حداقل بايد 20 الي 50 سلول شمارش شده باشد.
ب- حداقل درصد موزائيسم بايد 15 درصد به بالا باشد.
تبصره: اگر موزائيسم براي تريزومي‌ها در نمونه CVS بدست آمده بود، مجددا با انجام آمينوسنتز بايد مورد تائيد قرار گيرد.
20- چنانچه در بررسي‌هاي آزمايشگاهي ژنتيکي معتبر، Duplication يا Deletion هايي ديده شود که جزء وارياسيون‌هاي طبيعي شناخته شده نباشد، مجوز سقط مي‌دهيم.
** هرگاه ضروري بود، با مراکز ژنتيک مشاوره مي کنيم.
21- اگر در جنين (46xy) يا (46xx) مارکري يافت شود، که نوپديد است (نوپديد يا Denovo؛ يعني مارکر مذکور در والدين وجود نداشته باشد)، چنانچه مارکر ياد شده کروموزوم جنسي نباشد، انديکاسيون سقط خواهد داشت.
22-توجه: چنانچه در آزمايش‌هاي ژنتيکي در جنين مارکري يافت شد، در اولين فرصت بايد والدين وي از نظر داشتن مارکر مذکور و علامت دار بودن مورد بررسي قرار گيرند.
اگر پدر و مادر هم آن مارکر را دارند و سالم هستند ← انديکاسيون سقط ندارد.

 


پي نوشت :
خبرگزاري ايسنا - يکشنبه - 28/2/1393/

امروز یک شنبه 26 آبان 1398 4:25 ب.ظ