اخبار کارآموزی و اختبار - دفترچه شرح وظایف کارآموزی را از اینجا دریافت کنید

 

مواد و تبصره های شرح وظایف کارآموزان به انضمام آخرین اصلاحات و تغییرات ایجاد شده در ان را به صورت فابل PDF از اینجا دریافت کنید.

امروز یک شنبه 26 آبان 1398 3:59 ب.ظ